Algemene Voorwaarden

Laatste update: 01 mei 2019

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door.

Dit is een contract tussen jou (de klant) en ons (PageHub). Het beschrijft de diensten die we aan jou leveren, hoe we zullen samenwerken en andere aspecten van onze zakelijke relatie. Het is een juridisch document, dus een deel van de taal is noodzakelijk "legalese", maar we hebben geprobeerd het zo leesbaar mogelijk te maken. Deze voorwaarden zijn zo belangrijk dat we onze producten en services niet aan jou kunnen aanbieden tenzij jij hiermee akkoord gaat. Door gebruik te maken van de Abonnementsdienst of de te ontvangen Consulting Services, ga je akkoord met deze voorwaarden.

A. Definities
Hier geven we de details over wat de belangrijkste gedefinieerde termen in de Overeenkomst betekenen. Je kan dit lezen als een contractueel woordenboek.

B. Algemene commerciële voorwaarden
Hier vind je de basisinformatie over hoe onze Abonnementsdienst en Consulting Services worden aangeboden. Je kan bijvoorbeeld informatie vinden over toegang en acceptabel gebruik. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten.

C. Inschrijvingsvoorwaarden
Klanten van ons abonneren op onze SaaS-software, daarbij zijn er een aantal fundamentele voorwaarden die van toepassing zijn op elk abonnement. Er zijn enkele verschillen tussen abonnementen en hier kan je dat detail vinden.

D. Product- en informatieverschaffing
We bieden verschillende producten aan en er zijn enkele belangrijke dingen die je moet weten voordat je ze gebruikt. We hebben deze belangrijke dingen verzameld, waarvan wij vinden dat je dit moet weten.

E. Algemene juridische voorwaarden
Zoals we hierboven vermelden, is dit een contract die gevuld is met wettelijke voorwaarden. In dit gedeelte hebben we de resterende juridische voorwaarden verzameld die deel uitmaken van onze Servicevoorwaarden voor jou.

A. Definities

"Overeenkomst" verwijst naar deze Servicevoorwaarden voor de Klant en naar alle materialen waarnaar hier verwezen of waarnaar hiernaar verwezen wordt.

"Betaalde gebruikers" betekent die type Gebruikers (hieronder gedefinieerd) waarvoor wij jou kosten in rekening brengen zoals uiteengezet in onze Product- en Dienstencatalogus.

"Factureringsperiode" betekent de periode waarvoor jij ermee instemt vooruitbetalingen te betalen onder een Bestelformulier, dat hetzelfde is als of korter is dan de Abonnementstermijn. Wanneer jij bijvoorbeeld inschrijft op de Abonnementsdienst voor een Abonnementstermijn van één (1) jaar, met een betaling vooraf van twaalf (12) maanden, bedraagt ​​de Factuurperiode twaalf (12) maanden.

"Communicatieservices" betekenen externe forums, online communities, blogs, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of andere sociale media communicatiefaciliteiten (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn) gekoppeld aan of van de Abonnementsservice waarmee u kunt communiceren met het publiek of met een privé-groep.

"Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie die door jou of ons ("Verstrekker") aan de ander wordt verstrekt ("Ontvanger"), zowel mondeling als schriftelijk, die als vertrouwelijk is aangemerkt. Vertrouwelijke informatie omvat Klantgegevens en informatie over de bedrijfsplannen van de Verstrekker, technische gegevens en de voorwaarden van de Bestelling. Vertrouwelijke informatie bevat geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder inbreuk te maken op enige verplichting jegens de Verstrekker of (ii) voor de Ontvanger bekend was bij de Ontvanger.

"Contact" betekent een enkele persoon (anders dan een Gebruiker) wiens Contactinformatie door jou is opgeslagen in de Abonnementsservice.

"Contactinformatie" verwijst naar de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, de online gebruikersnaam/gebruikersnamen, het telefoonnummer en soortgelijke informatie die door bezoekers van jouw bestemmingspagina's op de Abonnementsdienst wordt ingediend of door jou aan de Abonnementsservice wordt geüpload.

"Consulting Services" betekent de professionele services die jij aan ons verstrekt, waaronder training services, installatie, integratie of andere consultingdiensten.

"Klantgegevens" betekenen alle informatie die je indient of verzamelt via de Abonnementsdienst. Klantgegevens omvatten geen verrijkingsgegevens.

"Klantmateriaal" betekent alle materialen die je verstrekt of plaatst, uploadt, invoert of verzendt voor publieke weergave via de Abonnementsdienst.

"Verrijkingsgegevens" betekent de gegevens die wij jou ter beschikking stellen als onderdeel van de Abonnementsdienst. Verrijkingsgegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. We kunnen verrijkingsgegevens verkrijgen van openbare of externe bronnen en onze interne gegevensprocessen die door klantgegevens worden verstrekt. "Gratis diensten" betekent de abonnementsdienst of andere producten of functies die door ons aan jou beschikbaar worden gesteld op een onbetaalde proef of gratis basis.

"Bestel" of "Bestelformulier" betekent het door PageHub goedgekeurd formulier of online inschrijvingsproces waarmee je akkoord gaat om je te abonneren op de Abonnementsdienst en/of om Consult Services te kopen.  De Order kan een "Statement of Work" worden genoemd als u alleen Consulting Services aanschaft. "Product- en dienstencatalogus" betekent de Product- en dienstencatalogus van PageHub, welk opgevraagd kan worden bij de accountmanager.

"Gevoelige informatie" betekent (a) creditcard- of bankpasnummers; persoonlijke financiële rekeninginformatie; sofinummers of lokale equivalenten; paspoortnummers; rijbewijsnummers of vergelijkbare identificatiegegevens; wachtwoorden; raciale of etnische afkomst; lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand of informatie; of andere werkgelegenheids-, financiële of gezondheidsinformatie, de gegevensbeschermingsnormen van de betaalkaartindustrie en andere voorschriften, wetten of industriestandaarden die zijn ontworpen om soortgelijke informatie te beschermen; en (b) alle informatie die volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de EU is gedefinieerd als 'gevoelige persoonsgegevens'.

"Abonnementskosten" betekent het bedrag dat je betaalt voor de Abonnementsdienst. "Abonnementsdienst" betekent al onze webgebaseerde content creatie toepassingen, hulpmiddelen en platforms waarop je geabonneerd bent via een Bestelformulier of die wij anders beschikbaar stellen aan jou, en worden door ons ontwikkeld, geëxploiteerd en onderhouden, toegankelijk via https://app.pagehub.nl of een andere aangewezen URL, en alle bijbehorende producten en diensten, inclusief websitehosting, die wij jou verstrekken.

"Abonnementstermijn" betekent de initiële looptijd van jouw abonnement op de toepasselijke Abonnementsdienst, zoals vermeld op jouw Bestelformulier(en) en elke daaropvolgende verlengingsperiode (indien van toepassing). Voor gratis services is de abonnementsperiode de periode waarin je een account hebt om toegang te krijgen tot de gratis services. Producten van derden: niet-ingesloten producten en professionele services die worden geleverd door derden die samenwerken met of worden gebruikt in verbinding met de Abonnementsdienst. Deze producten en services omvatten niet-PageHub-apps die beschikbaar zijn van bijvoorbeeld het volgende: onze integraties-productenpagina, partnerdirectory, sjabloonmarktplaats, links beschikbaar gemaakt via de Abonnementsdienst en niet-PageHub-services vermeld op pagehub.nl.

"Sites van derden" betekent websites van derden waarnaar gelinkt wordt vanuit de Abonnementsdienst, inclusief Communicatiediensten.

"Gebruikers" betekent jouw werknemers, vertegenwoordigers, consultants, aannemers of agenten die bevoegd zijn om de Abonnementsdienst te gebruiken ten behoeve van jouw voordeel en die uniek zijnde gebruikersidentificaties en wachtwoorden voor de Abonnementsdienst.

"PageHub", "wij", "ons" of "onze" betekent de toepasselijke aanbestedende entiteit zoals gespecificeerd in de sectie 'Contracterende entiteit en toepasselijke wetgeving'.

'Je', 'jij', 'jouw' of "Klant" betekent de persoon of entiteit die de Abonnementsdienst gebruikt of de Consulting Services ontvangt en geïdentificeerd is in het toepasselijke accountrecord, de factuurverklaring, het online abonnementsproces, of Bestelformulier als klant.

B. Algemene commerciële voorwaarden

1. Toegang. Tijdens de Abonnementstermijn zullen wij je toegang verlenen om de Abonnementsdienst te gebruiken zoals beschreven in deze Overeenkomst en de toepasselijke Order. We kunnen je op elk gewenst moment ook toegang verlenen om onze gratis services te gebruiken door ze te activeren in jouw PageHub-account. We kunnen sommige of alle elementen van de Abonnementsdienst aanbieden via externe dienstverleners.

2. Extra functies. Je kan je abonneren op extra functies van de Abonnementsdienst door een extra Bestelling te plaatsen of de extra functies vanuit jouw PageHub-account te activeren (als deze optie door ons beschikbaar wordt gesteld). Deze Overeenkomst is van toepassing op alle aanvullende Bestelling(en) en alle aanvullende functies die je activeert vanuit jouw PageHub-account.

3. Beschikbaarheid. We proberen de Abonnementsservice 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken, met uitzondering van de geplande uitvaltijd voor onderhoud.

4. Consulting Services. Je kan Consulting Services kopen door een bestelling bij ons te plaatsen. Tenzij we anders overeenkomen, worden de Consulting Services die we leveren beschreven in de Product- en Dienstencatalogus en worden deze geleverd in het Engels of Nederlands. Kosten voor deze Consulting Services zijn een aanvulling op jouw abonnementskosten. Als u Consulting Services (consultancydiensten) aanschaft die terugkeren, worden ze beschouwd als onderdeel van jouw abonnement en worden ze verlengd in overeenstemming met jouw abonnement.

Alle Consulting Services worden op afstand uitgevoerd, tenzij jij en wij anders overeenkomen.

Voor Consulting Services die ter plaatse worden uitgevoerd, vergoedt je ons onze redelijke kosten voor alle onkosten die zijn gemaakt in verband met de Consulting Services. Alle facturen of andere verzoeken om terugbetaling zijn verschuldigd en betaalbaar binnen dertig (30) dagen na de datum van de factuur.

Als er een specifiek aantal uren is opgenomen in de gekochte Consultancy Services, verlopen die uren zoals aangegeven in de toepasselijke beschrijving, welke vervaltermijn begint bij aankoop (de "Vervalperiode"). Als er deliverables zijn opgenomen in de gekochte Consulting Services, wordt geschat dat die deliverables zullen worden voltooid binnen de tijdsperiode die is aangegeven als de leveringsperiode in de toepasselijke beschrijving, welke leveringstermijn begint bij aankoop (de "Leveringsperiode"). Als er geen Vervalperiode of Afleveringsperiode is aangegeven, is dit honderdtachtig (180) dagen na aankoop. Als de verstrekte Consulting Services niet compleet zijn aan het einde van de Leveringsperiode omdat je nalaat de noodzakelijke bronnen ter beschikking te stellen of om jouw verplichtingen na te komen, worden dergelijke Consulting Services geacht aan het einde van de Leveringsperiode compleet te zijn. Als de verleende Consulting Services niet compleet zijn aan het einde van de Leveringsperiode omdat wij nalaten om de nodige resources voor je beschikbaar te stellen of om onze verplichtingen na te komen, zal de Leveringstermijn worden verlengd om ons in staat te stellen dergelijke Consulting Services te voltooien.

Wij kunnen sommige of alle elementen van de Consulting Services aanbieden via externe dienstverleners. Consulting Services zijn niet-opzegbaar en alle kosten voor Consulting Services worden niet terugbetaald.

5. Vergoedingen en betalingen
a. Abonnementskosten. De abonnementskosten blijven tijdens de abonnementsperiode geldig, tenzij je: (i) abonneren op extra functies of producten, inclusief extra Gebruikers, of (ii) tenzij anders overeengekomen in de bestelling.

b. Aanpassingen van vergoedingen in volgende factureringsperiode. Wij bepalen de aantal Gebruikers voor de volgende factureringsperiode door het aantal gebruikers in jouw account te bekijken. Dit doen wij enerzijds steekkproefgwijs, als op aangegeven momenten. Voor onze basislicentie voltooien we deze beoordeling tussen de veertig (40) en vijfentwintig (25) dagen vóór het begin van jouw volgende factureringsperiode. Als het aantal Gebruikers in jouw account groter is dan jouw maximum aantal Gebruikers, stijgt jouw abonnementsgeld  tot de prijs die overeenkomt met het beoordeelde aantal Gebruikers. Prijzen per Gebruiker zijn uiteengezet in onze Product- en dienstencatalogus en opvraagbaar bij jouw accountmanager dan wel contactpersoon.

Wij staan ​​je toe om het aantal Gebruikers in de loop van een Factureringsperiode redelijk te beheren en tellen niet Gebruikers die vóór onze beoordeling zijn verwijderd, tenzij deze gebruikers tijdelijk worden verwijderd om een ​​verhoging van de kosten te voorkomen. Als Gebruikers tijdelijk worden verwijderd om een ​​verhoging van de kosten te voorkomen, kunnen we het maximale aantal Gebruikers uit de beoordeelde factureringsperiode in aanmerking nemen om uw Gebruikersaantal te bepalen. Wij doen steekproefgewijs onderzoek om jouw Gebruikersaantal te bepalen.

Dit evaluatie- en upgradeproces wordt voortgezet voor elke factureringsperiode tijdens de abonnementsperiode.

c. Vergoedingsaanpassingen bij verlenging. Voor onze PageHub-producten wordt jouw abonnement bij verlenging aangepast om overeen te komen met het aantal daadwerkelijk aan het eind van jouw geldende Abonnementsperiode toegewezen Gebruikers, op voorwaarde dat je, als je een product met de meegeleverde Gebruikers hebt gekocht, zal deze Gebruikers blijven opnemen, zelfs als ze niet zijn toegewezen.

d. Betaling per creditcard. Als je met een creditcard betaalt, machtigt je ons om jouw creditcard- of bankrekeningkosten in rekening te brengen voor alle vergoedingen die tijdens de Abonnementsperiode verschuldigd zijn. Je machtigt ons verder om een ​​derde partij te gebruiken om betalingen te verwerken en geeft toestemming voor het bekendmaken van jouw betalingsinformatie aan die derde partij.

e. Betaling tegen factuur. Als je per factuur betaalt, zullen wij je niet meer dan vijfenveertig (45) dagen vóór het begin van de Abonnementsperiode en elke volgende Factureringsperiode factureren, en andere keren tijdens de Abonnementperiode wanneer er kosten verschuldigd zijn. Alle gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeldt op het Bestelformulier.

f. Betalingsinformatie. Je zult jouw contactgegevens, factuurgegevens en creditcardgegevens (indien van toepassing) up-to-date houden. Wijzigingen kunnen worden aangebracht bij jouw accountmanager of op jouw factureringspagina binnen jouw PageHub-account. Alle betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd en alle betaalde bedragen kunnen niet worden terugbetaald, behalve zoals specifiek bepaald in deze Overeenkomst. Alle vergoedingen zijn op voorhand verschuldigd en betaalbaar gedurende de inschrijvingsperiode. Als je een PageHub Agency Partner bent die aankopen doet namens een klant, ga je ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor het bestelformulier en om de betaling van alle kosten te garanderen.

g. Btw. Alle kosten zijn exclusief belastingen, die wij in rekening brengen als van toepassing. Je stemt ermee in alle belastingen te betalen die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Abonnementsdienst en prestaties van Consulting Services. Je bent niet aansprakelijk voor belastingen op basis van onze bruto-inkomsten of netto-inkomsten. Als je je in de Europese Unie bevindt, zijn alle kosten exclusief btw en verklaar je dat je bent geregistreerd voor BTW-doeleinden in jouw lidstaat. Op ons verzoek geef je ons het BTW-registratienummer waaronder je bent geregistreerd in jouw lidstaat. Als je onder GST valt, zijn alle kosten exclusief GST. Als je verplicht bent om belastingen af ​​te trekken of in te houden, moet je het ingehouden of ingehouden bedrag betalen zoals vereist door de wet en ons een extra bedrag betalen zodat wij de volledige betaling ontvangen alsof er geen aftrek of inhouding was.

6. Gebruik en beperkingen van gebruik
a. Aanvaardbaar gebruik. Je voldoet aan ons beleid voor acceptabel gebruik. Vraag voor meer informatie bij jouw accountmanager.

b. Verboden en ongeoorloofd gebruik. Je zult niet (i) een geautomatiseerd systeem gebruiken of lanceren, waaronder "robots", "spiders" of "offline-lezers", die binnen een bepaalde periode meer verzoeken sturen naar onze servers dan een persoon redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van een conventionele browser; (ii) gebruik de Abonnementsdienst op elke manier die onze websites beschadigt, uitschakelt, overbelast of schaadt of het gebruik van de Abonnementsdienst door een andere partij belemmert; (iii) poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Abonnementsdienst; (iv) toegang tot de Abonnementsdienst anders dan via onze interface; of (v) de Abonnementsdienst gebruiken voor elk doel of op enige manier die onwettig is of verboden door deze Overeenkomst.

Je mag de Abonnementsdienst niet gebruiken als het wettelijk is verboden om de Abonnementsdienst te ontvangen of te gebruiken volgens de wetten van het land waarin je woont of van waaruit je toegang hebt tot de Abonnementsdienst of deze gebruikt. De Abonnementsdienst is niet ontworpen om te voldoen aan branchespecifieke voorschriften. Je mag de Abonnementsdienst niet gebruiken waar jouw communicatie onder dergelijke wetgeving zou vallen. Je gaat ermee akkoord om geen gegevens van de Abonnementsdienst te gebruiken in gerechtelijke procedures of anderszins als bewijs.

Je zult ons - PageHub en accountmanager - onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van de identificaties en wachtwoorden van jouw Gebruikers of van jouw account.

c. Geen gevoelige informatie.
U STEMT ERMEE IN DAT U DE ABONNEMENTSERVICE NIET GEBRUIKT VOOR HET VERZAMELEN, BEHEER OF VERWERKEN VAN GEVOELIGE INFORMATIE. WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR HET GEVOLG VAN JOUW GEBRUIK VAN DE ABONNEMENTSDIENST OM GEVOELIGE INFORMATIE TE VERZAMELEN OF TE BEHEREN.

d. Gebruik van PageHub Directory en Community. Als je de PageHub Directory gebruikt (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van de PageHub Directory), stemt je ermee in zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van de PageHub Directory. Als je de PageHub-community gebruikt (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van de PageHub Community), ga je ermee akkoord je te houden aan de gebruiksvoorwaarden van de PageHub-community.

e. Gebruik van communicatieservices. Je stemt ermee in om Communicatiediensten alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door elke Communicatiedienst zijn gespecificeerd. We hebben geen controle over de inhoud, berichten of informatie gevonden in de Communicatiediensten. Wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot de Communicatiediensten en acties die voortvloeien uit jouw gebruik van de Communicatiediensten.

f. Sites en producten van derden. Sites en producten van derden vallen niet onder onze controle. Sites en producten van derden worden je uitsluitend voor jouw gemak aangeboden en de beschikbaarheid van een site of product van een derde partij betekent niet dat wij de site of het product van derden goedkeuren, ondersteunen of garanderen.

7. Abonnementsperiode, beëindiging, opschorting.
a. Termijn en verlenging. Jouw initiële inschrijvingsperiode wordt vermeld in jouw Bestelling en, tenzij anders vermeld in jouw Bestelling, wordt jouw abonnement automatisch verlengd voor de kortste abonnementsperiode, of een jaar. Om te voorkomen dat het abonnement wordt verlengd, moet de vereiste kennisgeving binnen de termijn worden verstrekt, zoals gespecificeerd in het onderstaande gedeelte 'Abonnemententypes'.

De prijzen voor hernieuwing die in jouw bestelling zijn uiteengezet, zijn van toepassing, onder voorbehoud van aanpassingen zoals gespecificeerd in het gedeelte 'Vergoeding en betalingen' hierboven. Als de prijs van verlenging niet is inbegrepen in jouw bestelling, zijn onze standaardprijzen die beschikbaar zijn in onze Product- en dienstencatalogus op de datum van verlenging van toepassing. Als je onze gratis services gebruikt, stellen we gratis de gratis services tot jouw beschikking tot (a) de datum waarop jouw gratis abonnement wordt beëindigd of (b) de begindatum van jouw betaalde abonnement.

b. Geen vroege beëindiging; Geen geld terug. De Abonnementsperiode eindigt op de vervaldatum en het abonnement kan niet vroegtijdig worden geannuleerd. Wij bieden geen restituties als je besluit het PageHub-abonnement te gebruiken tijdens jouw abonnementsperiode.

c. Beëindiging door oorzaak. Elk van de partijen kan deze Overeenkomst beëindigen vanwege een of alle Abonnementsdiensten: (i) opzegging van dertig (30) dagen aan de andere partij van een wezenlijke inbreuk indien een dergelijke schending niet is verholpen na het verstrijken van die termijn, of ( ii) onmiddellijk, indien de andere partij het onderwerp wordt van een faillissement of een andere procedure met betrekking tot insolventie, staking van zaken, liquidatie of overdracht ten gunste van schuldeisers. Wij kunnen deze Overeenkomst ook beëindigen met een reden van dertig (30) dagen van tevoren als wij vaststellen dat je handelt of heeft gehandeld op een manier die onze vooruitzichten, of onze klanten, heeft of negatief kan reflecteren of beïnvloeden. Deze Overeenkomst kan anders niet worden beëindigd vóór het einde van de Abonnementsperiode.

d. Opschorting voor verboden handelingen. We kunnen de toegang van een Gebruiker tot een of alle Abonnementsdiensten opschorten zonder kennisgeving voor: (i) gebruik van de Abonnementsdienst op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, staats-, federale of buitenlandse wetten of voorschriften of de voorwaarden van deze Overeenkomst, of (ii) herhaalde gevallen van posting of het uploaden van materiaal dat inbreuk pleegt of zou doen op de auteursrechten of handelsmerkrechten van een persoon of entiteit. Wij kunnen, zonder kennisgeving, Klantgegevens of Klantmateriaal beoordelen, bewerken en verwijderen waarvan wij te goeder trouw hebben vastgesteld dat het in strijd is met deze voorwaarden, op voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om jouw Klantgegevens of Klant te screenen, te controleren, te bewaken of te bewerken.

e. Opschorting wegens niet-betaling. Wij zullen je op de hoogte stellen van het niet betalen van het verschuldigde bedrag. Tenzij het volledige bedrag is betaald, kunnen wij jouw toegang tot een of alle Abonnementsdiensten tien (10) dagen na een dergelijke kennisgeving opschorten. Wij schorten de Abonnementsdienst niet op terwijl je de toepasselijke kosten redelijkerwijs en te goeder trouw betwist en samengewerkt om het geschil op te lossen. Als een Abonnementsdienst wordt opgeschort wegens niet-betaling, kunnen wij heractiveringskosten in rekening brengen om de Abonnementsservice te herstellen.

f. Opschorting voor aanwezig kwaad. Als jouw website of gebruik van de Abonnementsdienst(en): (i) wordt onderworpen aan Denial of Service-aanvallen of andere storende activiteiten, (ii) wordt gebruikt om Denance of Service-aanvallen of andere verstorende activiteiten uit te voeren, (iii) is het creëren van een beveiligingsrisico voor de Abonnementsdienst of anderen, (iv) het gebruik van buitensporige bandbreedte, of (v) schade berokkent aan ons of aan anderen, dan kunnen wij, met elektronische of telefonische kennisgeving aan jou, alle of enige toegang weigeren tot de Abonnementsdienst. Wij zullen proberen de opschorting te beperken tot het betreffende gedeelte van de Abonnementsdienst en de problemen die de opschorting van de Abonnementsdienst veroorzaken onmiddellijk oplossen. Niets in deze clausule beperkt ons recht om de Abonnementsdienst(en) te beëindigen wegens reden(en) zoals hierboven uiteengezet, als wij vaststellen dat je handelt of hebt gehandeld op een ongeoorloofde manier die ons benadeeld of onze klanten benadeeld.

g. Opschorting en beëindiging van gratis services. Wij kunnen de gratis services om welke reden dan ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, beperken of beëindigen. Wij kunnen jouw abonnement op de gratis services beëindigen vanwege jouw inactiviteit.

Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, stopt alle gebruik van de Abonnementsdienst en PageHub-inhoud en als wij je daarom verzoeken, lever je ons een schriftelijke bevestiging dat je alle gebruik van verrijkte gegevens hebt beëindigd. Als je deze Overeenkomst met reden beëindigt, zullen opgebouwde tegoeden niet uitbetaald worden. Als wij deze Overeenkomst om reden beëindigen, betaalt je onmiddellijk alle onbetaalde vergoedingen die verschuldigd zijn aan het einde van de Abonnementsperiode.

C. Inschrijvingsvoorwaarden

1. Abonnementstypes. We bieden drie hoofdtypen abonnementen: (1) abonnementen op volledige service, (2) beperkte serviceabonnementen en (3) gratis abonnementen. Er zijn verschillende voorwaarden die van toepassing zijn, afhankelijk van het abonnement dat u aanschaft, en we behandelen deze verschillen in dit gedeelte. Tenzij anders overeengekomen in een Bestelling, zijn de volgende soorten abonnementen van toepassing op de gespecificeerde producten:

(1) Full-service abonnementen: PageHub basisplatform en betaalde additionele modules

(2) Beperkte serviceabonnementen: PageHub basisplatform.

(3) Gratis abonnementen: PageHub basisplatform en alle andere producten (modules) waarvoor je ons geen abonnementskosten betaalt die we niet anders noemen in dit gedeelte 'Abonnemententypes'.

2. Limieten. De limieten die op je van toepassing zijn, worden gespecificeerd in uw Bestelformulier, deze Overeenkomst of in onze Product- en Dienstencatalogus. Voor onze Gratis Abonnementen kunnen deze limieten ook alleen binnen het product zelf worden aangegeven. Je moet 18 jaar of ouder zijn om de abonnementsservice te gebruiken (oftewel 20 jaar, als je aan de Japanse wetgeving bent onderworpen).

Voor onze Full-serviceabonnementen, als we wijzigingen aanbrengen in de limieten in de Product- en Services-catalogus die een negatief effect op u zouden hebben, zijn deze wijzigingen niet van toepassing op u tot het begin van uw Abonnementstermijn voor de volgende verlenging. Bij verlenging zijn de huidige productgebruikslimieten in onze Product- en dienstencatalogus van toepassing op uw abonnement, tenzij u en wij anders overeenkomen.

Voor onze beperkte serviceabonnementen kunnen we de limieten die op u van toepassing zijn te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen.

Voor onze gratis abonnementen kunnen we de limieten die van toepassing zijn op uw gebruik op elk moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u wijzigen, ongeacht of deze worden gebruikt in combinatie met andere producten of services waarvoor u ons een vergoeding betaalt.

3. Downgrades. Voor onze Full-serviceabonnementen mag u uw abonnement niet downgraden en om extra kosten te voorkomen, moet u het juiste niveau van abonnementsdiensten aanschaffen voor uw verwachte behoeften. Voor onze beperkte serviceabonnementen kunt u uw abonnement downgraden aan het begin van uw volgende verlengingsabonnementstermijn, zoals vermeld in het gedeelte 'Vergoedingseisen bij verlenging' hierboven.

4. Wijzigingen. We wijzigen de Abonnementsdienst van tijd tot tijd, inclusief door het toevoegen of verwijderen van functies en functies, in een poging om uw ervaring te verbeteren.Voor onze Full-Service Abonnementen, zullen we geen wijzigingen in de Abonnementsdienst aanbrengen die de functionaliteit die aan u wordt verstrekt tijdens de Abonnementsperiode aanzienlijk verminderen.

Voor onze beperkte serviceabonnementen en gratis abonnementen, kunnen we wijzigingen aanbrengen die de functionaliteit die u tijdens de abonnementsperiode wordt geboden aanzienlijk verminderen.

5. Klantenondersteuning. Als je ons abonnementskosten betaalt voor onze producten, is ondersteuning voor telefoon, e-mail en in-app gratis. Telefonische ondersteuning voor deze abonnementen is beschikbaar op door de weekse dagen van 09:00 uur tot en met 17.00 uur CET (Central European Time), met beperkte uren tijdens vakanties in Nederland. We accepteren vragen per e-mail en in de app 24 uur per dag x 7 dagen per week. Vragen over e-mail en in-app kunnen worden ingediend via de Help-widget. E-mail en in-app-antwoorden worden alleen tijdens kantooruren, hetzelfde geldt voor telefonische ondersteuning. We proberen binnen één werkdag te reageren op vragen over e-mail en in-app-ondersteuning; in de praktijk zijn onze antwoorden over het algemeen zelfs sneller. We beloven of garanderen geen specifieke responstijd. We kunnen uw toegang tot ondersteuning beperken of weigeren als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u handelt of heeft gehandeld op een manier die resulteert in of heeft geleid tot misbruik van ondersteuning of misbruik van PageHub-vertegenwoordigers. Problemen die voortkomen uit uw gebruik van API's of uw wijzigingen in de code in de Abonnementsdienst kunnen buiten het bereik van de ondersteuning vallen. We bieden alleen ondersteuning voor integraties die in de app worden vermeld als zijnde ondersteund door PageHub.

Als u geen abonnementskosten betaalt, kunt u via de Pagehub-community ondersteuning krijgen via het platform.

6. Kennisgeving van niet-verlenging. Uw abonnement wordt automatisch verlengd volgens het gedeelte 'Termijn en verlenging' hierboven.

Tenzij anders vermeld in uw Bestelling, om verlenging van een Full-Service Abonnement te voorkomen, moeten u of wij een schriftelijke kennisgeving van niet-verlenging indienen en moet deze schriftelijke kennisgeving minstens tien (10) dagen voor het einde van de Abonnementstermijn.

Tenzij anders vermeld in uw bestelling, om verlenging van een beperkte serviceabonnement te voorkomen, moeten u of wij een schriftelijke kennisgeving doen van niet-verlenging en moet deze schriftelijke kennisgeving worden ontvangen voordat de volgende verlengingsperiode begint.

Als je besluit niet te verlengen, kun je deze kennisgeving van niet-verlenging naar ons sturen door aan te geven dat u niet wilt verlengen. Je kunt deze kennisgeving sturen naar je accountmanager.

Om te voorkomen dat de Abonnementstermijn van een Gratis Abonnement wordt verlengd, kun je of wij jouw account sluiten.

7. Ophalen van klantgegevens. Voor onze Full-service Abonnementen, zolang u alle aan ons verschuldigde kosten hebt betaald, als u een schriftelijk verzoek doet binnen dertig (30) dagen na beëindiging of afloop van uw abonnement, zullen wij u tijdelijk toegang verlenen tot de Abonnementsdienst om alle Klantgegevens die wij in ons bezit of onder controle hebben, op te halen, of we zullen u kopieën bezorgen van. Als we u tijdelijke toegang tot het account verlenen, kunnen we kosten voor het opnieuw activeren in rekening brengen. We kunnen toegang tot Klantgegevens weigeren totdat u enige aan ons verschuldigde kosten betaalt. Dertig (30) dagen na beëindiging of afloop van uw Abonnement, zijn wij niet verplicht om de Klantgegevens te onderhouden of aan u te verstrekken en kunnen we, tenzij wettelijk verboden, alle Klantgegevens in onze systemen of anderszins onder onze controle verwijderen.

Voor onze beperkte service en gratis abonnementen zullen wij u geen toegang tot klantgegevens bieden na beëindiging of afloop van uw abonnement.

D. Product- en informatieverschaffing

...

E. Algemene juridische voorwaarden


a. Beperkingen op PageHub. We zullen de Klantgegevens niet gebruiken of toestaan ​​dat iemand anders contact met hen opneemt, behalve wanneer je direct of anderszins toestemming geeft. We zullen Klantgegevens alleen gebruiken om de Abonnementsdienst en Consulting Services aan jou te leveren en alleen zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, deze Overeenkomst en ons Privacybeleid. Als je een relatie hebt met een partner van ons die deelneemt aan ons PageHub Partner Programma, kunnen we de activiteit van jouw partner in jouw PageHub-account volgen en informatie met betrekking tot jouw abonnement beschikbaar stellen aan jouw partner voor het beheer en de verbetering van het PageHub Partner Programma. We gebruiken Contactinformatie niet voor onze eigen marketingdoeleinden.

b. Geaggregeerde Data. We kunnen het gebruik van de Abonnementsdienst door al onze klanten monitoren en de verzamelde informatie op geaggregeerde en anonieme wijze gebruiken. Je stemt ermee in dat wij dergelijke informatie mogen gebruiken en publiceren, op voorwaarde dat dergelijke informatie geen Klantgegevens bevat en / of jou identificeert. We kunnen echter Klantgegevens gebruiken als onderdeel van interne gegevensprocessen om verrijkingsgegevens te ontwikkelen en te verbeteren. Met deze interne gegevensprocessen worden Klantgegevens in geen geval openbaar gemaakt, opgenomen in of verstrekt aan andere klanten of derden. Voor de duidelijkheid zullen de gegevens die worden verstrekt aan andere klanten of derden alleen op een geaggregeerde en anonieme manier worden verzameld.

c. Waarborgen. We zullen commercieel passende administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen handhaven om Klantgegevens te beschermen. Je stemt in met de verwerking van klantgegevens in de Nederland.

2. Eigendomsrechten van PageHub.
Dit is een Overeenkomst voor toegang tot en gebruik van de Abonnementsdienst en je krijgt geen licentie op enige software door deze Overeenkomst. De Abonnementsdienst en Consulting Services worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zij behoren toe aan en zijn het eigendom van ons of onze licentiegevers (indien aanwezig), en we behouden alle eigendomsrechten op hen. Je stemt ermee in geen afgeleide werken te kopiëren, huren, leasen, verkopen, distribueren of creëren op basis van de PageHub-inhoud, de Abonnementsdienst of de Consulting Services, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk door ons geautoriseerd . Je mag geen van onze handelsmerken gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming toestemming.

Als we Verrijkingsgegevens voor jou beschikbaar stellen, mag je die Verrijkingsgegevens alleen gebruiken in verband met jouw gebruik van de Abonnementsdienst (tenzij je natuurlijk een andere bron hebt dan de Abonnementsdienst voor dergelijke Verrijkingsgegevens.) Verrijkingsgegevens kunnen op basis van klantgegevens beschikbaar worden gesteld, maar we zullen jouw klantgegevens niet gebruiken om gegevens voor andere partijen te verrijken, behalve als we dit beschrijven in het gedeelte 'Geaggregeerde gegevens' hierboven. De verrijkingsgegevens die we bieden, kunnen worden verstrekt door of via externe serviceproviders of openbare bronnen.

We moedigen alle klanten aan om commentaar te leveren op de Abonnementsdienst of de Consulting Services, suggesties te geven om deze te verbeteren en te stemmen op suggesties die ze leuk vinden. Je gaat ermee akkoord dat al dergelijke opmerkingen en suggesties niet-vertrouwelijk zijn en dat wij alle rechten bezitten om deze te gebruiken en op te nemen in de Abonnementsdienst of Consulting Services, zonder betaling of toewijzing aan jou.

3. Eigendomsrechten van de klant.
Tussen de partijen, bezit en behoudt je alle rechten op de klantmaterialen en klantgegevens. Deze Overeenkomst verleent ons geen eigendomsrechten op Klantmateriaal of Klantgegevens. Je verleent ons en onze licentiegevers toestemming om de Klantmaterialen en Klantgegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om de Abonnementsdienst en Consulting Services aan jou te leveren en zoals toegestaan ​​door deze Overeenkomst. Als u de Abonnementsdienst gebruikt of Consulting Services namens een andere partij ontvangt, verklaar je en garandeer je dat je over alle voldoende en noodzakelijke rechten en machtigingen beschikt om dit te doen.

4. Vertrouwelijkheid.
De ontvanger zal: (i) de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie beschermen met dezelfde zorgvuldigheid die het gebruikt met zijn eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbare aard, maar met niet minder dan redelijke zorg, (ii) geen vertrouwelijke informatie gebruiken voor enige buiten het toepassingsgebied van deze Overeenkomst, (iii) geen Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan een derde partij (behalve onze externe dienstverleners), en (iv) de toegang tot Vertrouwelijke Informatie beperken tot haar werknemers, aannemers, adviseurs en agenten. Na kennisgeving aan de Verstrekker, kan de Ontvanger Vertrouwelijke Informatie bekendmaken indien dit vereist is in overeenstemming met Nederlandse wetgeving, statuten, regels of voorschriften, dagvaardingen of juridische procedures.

5. Publiciteit.
Je verleent ons het recht om jouw naam en bedrijfslogo aan onze klantenlijst en website toe te voegen.

6. Vrijwaring.
Je zult ons, op jouw kosten, schadeloosstellen, verdedigen en tegen elke claim, rechtszaak, actie of procedure van een derde (elk een "actie") die tegen ons wordt aangespannen (en onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, service leveranciers, licentiegevers en gelieerde ondernemingen) door een derde partij die niet met ons is gelieerd, voor zover deze actie is gebaseerd op of voortvloeit uit (een) ongeautoriseerd of illegaal gebruik van de Abonnementsdienst door jou, (b) jouw niet-naleving of schending van deze Overeenkomst, (c) jouw gebruik van Producten van Derden, of (d) het ongeoorloofde gebruik van de Abonnementsservice door een andere persoon die jouw Gebruikersinformatie gebruikt. Wij zullen: je schriftelijk op de hoogte brengen binnen dertig (30) dagen nadat wij een dergelijke claim hebben ontdekt; je alleen zeggenschap geven over de verdediging of afwikkeling van een dergelijke claim; en je (voor jouw rekening) voorzien van alle informatie en assistentie die redelijkerwijs door je is gevraagd om de verdediging of schikking van de claim af te handelen. Je aanvaardt geen enkele regeling die (i) ons een verplichting oplegt; (ii) vereist dat we een toelating geven; of (iii) aansprakelijkheid oplegt die niet gedekt is door deze vrijwaringen of die beperkingen oplegt aan ons zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Disclaimers; Beperkingen van aansprakelijkheid
a. Afwijzing van garanties.
WIJ EN ONZE PARTNERS EN AGENTEN GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE ABONNEMENTSDIENST, GEGEVENS DIE BESCHIKBAAR ZIJN UIT DE ABONNEMENTSERVICE, PAGEHUBINHOUD OF DE CONSULTINGDIENSTEN VOOR ENIG DOEL. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES (API's) KUNNEN TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR ZIJN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DE ABONNEMENTSERVICE, PAGEHUBINHOUD EN CONSULTATIEDIENSTEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDE. WIJ WEIGEREN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, MET BETREKKING TOT DE ABONNEMENTSERVICE EN DE CONSULTEDIENSTEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

b. Geen indirecte schade. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL IN GEEN GEVAL EEN PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, STRAFBARE OF GEVOLGSCHADE, OF WINSTDERVING, ONTVANGSTEN, GEGEVENS OF BEDRIJFSKANSEN; MET DIEN VERSTANDE DAT DEZE BEPERKING NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS ALS JE DE VRIJE DIENSTEN ALLEEN GEBRUIKT.

c. Beperking van de aansprakelijkheid. MET UITZONDERING VAN JOUW AANSPRAKELIJKHEID VOOR BETALING VAN VERGOEDINGEN, JOUW AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT JOUW VERPLICHTINGEN ONDER HET SECTIE "VRIJWARING" EN JOUW AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHENDING VAN ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, INDIEN ONMIDDELLIJK DE OVERIGE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, BEIDE PARTIJEN BEPAALD AANSPRAKELIJKHEID TE ZULLEN ZIJN AAN DE ANDERE PARTIJ OF ENIGE DERDE PARTIJ, AKKOORDEN MET PARTIJEN DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ BEPERKT ZAL ZIJN IN MINDER DAN VIJF DUIZEND EURO OF DE TOTALE BEDRAGEN DIE JE HEEFT BETAALD VOOR DE ABONNEMENTSDIENST IN DE TWAALF MAANDSE PERIODE VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS GEVEN AAN EEN CLAIM; EVENWEL IS DEZE BEPERKING NIET OP JOU VAN TOEPASSING ALS JE ALLEEN DE GRATIS DIENSTEN GEBRUIKT, EN IN HET GEVAL HET GEVAL, WANNEER WIJ BEPAALD HEBBEN DAT JE AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD VOOR JOU OF ENIGE DERDE PARTIJ ALS GEVOLG VAN JOUW GEBRUIK VAN DE GRATIS DIENSTEN, DAN ZAL ONZE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN TOT HONDERD EURO.

d. Producten van derden. WIJ WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT PRODUCTEN VAN DERDE PARTIJ DIE JE GEBRUIKT. ONZE LICENTIEHOUDERS HEBBEN ONDER DEZE OVEREENKOMST GEEN AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK.

e. Overeenkomst tot aansprakelijkheidslimiet. JE BEGRIJPT EN GAAT AKKOORD MET DAT JOUW OVEREENKOMST MET DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BIJ NIET AKKOORD GAAN, ZOUDEN WE DE ABONNEMENTSDIENST NIET AAN JE BIEDEN.

8. Diversen
a. Amendement; Geen ontheffing. We kunnen een deel of al deze klantvoorwaarden bijwerken en wijzigen, inclusief de kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan het gebruik van de Abonnementsdienst (maar jouw vergoedingen en kosten veranderen niet tijdens de Abonnementstermijn, behalve zoals uitgelegd in de 'Vergoeding en betalingen' hierboven.) Als we deze Servicevoorwaarden voor klanten updaten of wijzigen, worden de bijgewerkte Servicevoorwaarden van Klant online geplaatst en laten we je dit weet via e-mail of in-app kennisgeving. De bijgewerkte Servicevoorwaarden voor klanten worden van kracht en bindend op de volgende werkdag nadat deze is gepubliceerd. Wanneer we deze Servicevoorwaarden voor klanten wijzigen, wordt de datum 'Laatst gewijzigd' hierboven bijgewerkt om de datum van de meest recente versie weer te geven. Als je een e-mailmelding wilt ontvangen wanneer we de Servicevoorwaarden voor klanten bijwerken, kunt je contact opnemen met je Accountmanager. Voor het hoofdstuk 'Product- en informatieverschaffing' zullen we, als we updates of wijzigingen aanbrengen, naar eigen inzicht kennisgeving doen van die wijzigingen. Het bijgewerkte hoofdstuk 'Product- en informatieverschaffing' is van kracht na plaatsing. We raden je aan deze Servicevoorwaarden regelmatig te lezen.

Als je het niet eens bent met een wijziging van de Servicevoorwaarden van de Klant, moet je ons binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een kennisgeving van wijziging schriftelijk op de hoogte stellen. Als je ons deze kennisgeving geeft, blijft jouw abonnement onderworpen aan de algemene voorwaarden van de Servicevoorwaarden van de Klant voorafgaand aan wijziging voor de rest van jouw huidige termijn. Bij verlenging zijn de Klantvoorwaarden van toepassing die door ons op onze website zijn gepubliceerd.

Geen enkele vertraging in de uitoefening van een recht of rechtsmiddel of verzuim om bezwaar aan te tekenen, is een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel of enig ander recht of rechtsmiddel. Een verklaring van afstand bij één gelegenheid zal geen afstand doen van enig recht of rechtsmiddel bij een toekomstige gelegenheid.

b. Overmacht. Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor falen of vertraging van de uitvoering indien veroorzaakt door: een daad van oorlog, vijandigheid of sabotage; daad van God; stroomstoring in elektriciteit, internet of telecommunicatie die niet wordt veroorzaakt door de verplichte partij; overheidsbeperkingen; of een andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van de verplicht gestelde partij. Elke partij zal redelijke inspanningen leveren om het effect van een geval van overmacht te beperken.

c. Acties toegestaan. Behalve voor acties wegens niet-betaling of schending van de eigendomsrechten van een partij, kan geen enkele actie, ongeacht de vorm, voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst door een van de partijen worden ingesteld meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan.

d. Naleving van wetten. We zullen voldoen aan alle Nederlandse wetten (indien van toepassing Europese wetten) bij het verstrekken van de Abonnementsdienst, de Consulting Services en onze verwerking van Klantgegevens. We behouden ons het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken. Je zult je houden aan alle wetten in jouw gebruik van de Abonnementsdienst en Consulting Services, inclusief toepasselijke exportwetten. Je dient je te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het opnemen van telefoongesprekken en ervoor te zorgen dat alle juiste toestemming om te registreren is verkregen voorafgaand aan het maken van een dergelijke opname. Je zult de Abonnementsdienst of Consulting Services niet rechtstreeks of onrechtstreeks exporteren, opnieuw exporteren of overdragen aan verboden landen of individuen of toestemming geven voor het gebruik van de Abonnementsdienst of Consulting Services door verboden landen of individuen.

e. Deelbaarheid. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze Overeenkomst of een Bestelformulier ongeldig of niet-afdwingbaar is door toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van deze Overeenkomst blijft van kracht.

f. Mededelingen. Kennisgeving wordt verzonden naar het contactadres dat hierin is uiteengezet en wordt geacht te zijn geleverd op de datum van daadwerkelijke ontvangst.

Jouw adres zoals vermeld in onze PageHub Abonnements-accountinformatie voor, gebruiken wij om elektronische kennisgevingen via de Abonnementsdienst te doen en kunnen elektronische kennisgevingen die specifiek zijn voor jou, per e-mail verzenden naar jouw e-mailadres (en) die in onze accountinformatie zijn vastgelegd of via het meldingscentrum van de Abonnementsdienst. We kunnen je op de hoogte stellen via telefoontjes naar de telefoonnummers die in onze accountinformatie voor je zijn vastgelegd. Je dient al je accountgegevens actueel houden.

g. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst (inclusief elke Bestelling), samen met ons Privacybeleid, is de volledige overeenkomst tussen ons voor de Abonnementsdienst en Consulting Services en vervangt alle andere voorstellen en overeenkomsten, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen ons. Wij maken bezwaar tegen en verwerpen alle aanvullende of andere voorwaarden die door jou zijn voorgesteld, inclusief die in uw inkooporder, acceptatie of website. Onze verplichtingen zijn niet afhankelijk van de levering van toekomstige functionaliteit of functies van de Abonnementsdienst of afhankelijk van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen die door ons worden gemaakt met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies van de Abonnementsdienst. We kunnen versies van deze Overeenkomst beschikbaar stellen in andere talen dan Nederlands. Als we dat doen, zal de Nederlandse versie van deze Overeenkomst onze relatie bepalen en de vertaalde versie is alleen bedoeld voor het gemak en zal niet worden geïnterpreteerd om de Nederlandse versie van deze Overeenkomst te wijzigen.

h. Opdracht. Je zult deze Overeenkomst niet overdragen of overdragen, inclusief enige overdracht of overdracht door fusie, reorganisatie, verkoop van alle of nagenoeg al jouw activa, wijziging van zeggenschap of rechtshandeling, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die niet onredelijk zal zijn ingehouden. We kunnen deze Overeenkomst overdragen aan een gelieerde onderneming of in geval van fusie, reorganisatie, verkoop van alle of vrijwel al onze activa, wijziging van zeggenschap of rechtshandhaving.

i. Geen derde-begunstigden. Niets in deze Overeenkomst, expliciet of impliciet, is bedoeld of zal een derde persoon of entiteit enig recht, voordeel of rechtsmiddel van welke aard dan ook op grond van deze Overeenkomst of op grond van deze Overeenkomst verlenen.

j. Contract voor diensten. Deze overeenkomst is een contract voor de levering van diensten en geen contract voor de verkoop van goederen. De partijen zijn het erover eens dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing is op deze overeenkomst of de rechten en verplichtingen van de partijen onder deze overeenkomst.

k. Autoriteit. Elke partij vertegenwoordigt en garandeert de ander dat zij de volledige macht en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en dat zij bindend is voor die partij en afdwingbaar in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

l. Overleving. De volgende secties zullen blijven bestaan ​​na het aflopen of beëindigen van deze Overeenkomst: 'Definities', 'Vergoedingen en betalingen', 'Verboden en ongeoorloofd gebruik', 'Geen vroegtijdige beëindiging; Geen restitutie ',' Beëindiging wegens oorzaak ',' Opschorting wegens verboden handelingen ',' Opschorting wegens niet-betaling ',' Opschorting voor aanwezige schade ',' Opschorting en beëindiging van gratis services ',' Gevolg van beëindiging of vervaldatum ',' Het ophalen van klantgegevens ',' eigendomsrechten van PageHub ',' Eigendomsrechten van de klant ',' Vertrouwelijkheid ',' Publiciteit ',' Vrijwaring ',' Disclaimers; Beperkingen van aansprakelijkheid ',' Diversen 'en' Aanbestedende instantie en toepasselijke wetgeving '.

m. Voorrang. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van de Servicevoorwaarden van de Klant en een Bestelling, hebben de voorwaarden van de Bestelling de controle, maar alleen wat betreft die Bestelling.

PageHub B.V., gevestigd aan Noord Brabantlaan 2 5651 LX Eindhoven Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens: https://www.pagehub.nl, Noord Brabantlaan 2, 5651 LX, Eindhoven, Nederland, +31850180776. Gijsbert van Dalen is de Functionaris Gegevensbescherming van PageHub B.V. Hij is te bereiken via info@pagehub.nl.